Project omschrijving

Beleidsplan

De Dutch Urology Foundation heeft een beleidsplan.
Dit is onderdeel van de transparantie.

ANBI Beleidsplan [2019-2022] van de “stichting Dutch Urology Foundation”

 

 

 

 1. Inleiding

De stichting is in 2019 opgericht door 3 Nederlandse urologen (Drs. J. Bogdanowicz, Drs. R. Nooter en Prof. dr. R. Bosch). Zij hebben uitgebreide ervaring in tropische landen; landen waar patiënten nog geconfronteerd worden met een nog verder te ontwikkelen- en minder toegankelijke urologische zorg.

De stichting houdt kantoor op het adres van de secretaris-penningmeester.

 1. Missie

In (tropische) landen, waar patiënten verstoken zijn van een goede, toegankelijke en adequate urologische zorg, beoogt de stichting te faciliteren, dat deze zorg nu en in de toekomst kan worden geleverd.

 1. Doelstelling

De Dutch Urology Foundation is een goededoelenorganisatie, die opkomt voor patiënten met urologische problemen in minder ontwikkelde landen. De stichting bereikt deze doelstelling door urologen, urologische zorgverleners of instellingen, die een aanvraag doen die past binnen het jaarplan van de stichting, financieel en logistiek te ondersteunen.

De stichting wil doen helpen het lot van urologische patiënten in deze (tropische) landen te verbeteren door het doen overdragen van kennis, alsmede het beschikbaar stellen van operatieve en technische expertise aan lokale algemene artsen en specialisten. Met het oog op de toekomst is het doen helpen met bijdragen aan de lokale medische opleiding en de lokale urologische specialistenopleiding (voor zover aanwezig) een belangrijk speerpunt. Lokale artsen moeten in de toekomst zelfstandig de urologische zorg kunnen verlenen.

Hierbij hoort ook het veilig en duurzaam doen introduceren van moderne technische apparatuur voor diagnostiek en behandeling, voor zover dat gepast is in de bestaande [infra]structuur. Daarnaast is het doen bevorderen van adequate verpleegkundige en paramedische zorg een aandachtspunt.

Vanuit de contacten die het bestuur heeft in landen zoals Ghana, Tanzania en Suriname kan het aantal landen waar de stichting doet helpen, geleidelijk worden uitgebreid als de middelen dat toelaten.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bij eventuele liquidatie wordt een batig saldo besteed aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling als die van de Dutch Urological Foundation.

 1. Werkzaamheden

Het bestuur van de stichting maakt jaarlijks een plan voor het daaropvolgende jaar. Het jaarplan wordt opgesteld met inachtneming van de beschikbare financiële middelen. Het jaarplan specificeert het aantal en de duur van uitzendingen die door de Stichting jaarlijks kunnen worden gesubsidieerd en onderwijsprojecten die kunnen worden ondersteund.

Nederlandse urologen kunnen elektronisch een aanvraag voor ondersteuning indienen.

De aanvragen worden beoordeeld door alle bestuursleden. Tijdens de bestuursvergadering in het najaar, worden de aanvragen besproken en wordt een definitieve selectie gemaakt van de projecten, die ondersteund zullen worden.

 1. Werving van middelen

Het vermogen van de stichting bestaat uit liquide middelen en/of beleggingen. Het vermogen wordt gevoed door hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of enigerlei andere wijze verkrijgt, donaties en subsidies waarvan is geoormerkt dat die bestemd zijn om aan het vermogen te worden toegevoegd. Zonder dit voorbehoud worden donaties en subsidies het volgende jaar gebruikt voor subsidiering van projecten passend binnen de doelstelling. De stichting kent bestemmingsfondsen, die gekoppeld zijn aan een bepaald land of een bepaalde plaats in een land; donaties kunnen aan een bepaald bestemmingsfonds worden gekoppeld.

Rente uit obligaties, deposito’s en spaarrekeningen, en dividenden van beleggingen in aandelen worden toegevoegd aan de uitkeringen.

Er is geen bestuurslid met specifiek aandachtsgebied voor donaties. Donaties komen nu van mensen, die de stichting of bestuursleden kennen, dan wel van mensen die de stichting hebben leren kennen door subsidies die binnen de doelstelling vallen.

 1. Beheer van het vermogen van de Stichting Dutch Urology Foundation.

Het vermogen bestaat vooralsnog uitsluitend uit saldi op een bankrekening. De penningmeester richt de boekhouding zodanig in dat donaties eventueel in specifieke bestemmingsfondsen kunnen worden ondergebracht.

 1. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed aan subsidies aan personen of instellingen die de doelen beogen te realiseren. Gemaakte kosten altijd op basis van economy class.

De werkzaamheden in de zorg zullen altijd onbezoldigd worden verricht.

In elk voorafgaand jaar wordt een bestedingsplan voor het komende jaar gemaakt.

Ten laste van het saldo aan inkomsten in enig jaar komen de kosten. Het overblijvende komt in beginsel in aanmerking voor uitkering.

Mocht in enig jaar het saldo aan inkomsten en een uitkering uit de daartoe gevormde voorziening onvoldoende zijn om het beoogde jaarplan aan uitkeringen te kunnen betalen dan is het bestuur gerechtigd van het jaarplan af te wijken. Besluiten van deze aard worden in de notulen van de vergadering waarin zij zijn genomen gemotiveerd.

 1. Organisatie van de stichting

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en tenminste een algemeen lid.

De functie van secretaris/penningmeester kan eventueel in één persoon worden gecombineerd

Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van de zeggenschap. Mutaties in bankrekeningen, worden geaccordeerd door twee bestuursleden.

De jaarrekening wordt door een accountant beoordeeld.

 1. Samenvatting werkzaamheden.

De werkwijze, taken en verantwoordelijkheden worden beschreven in de statuten.

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar (evt telefonisch via conference call). In de najaarsvergadering wordt aan de hand van het jaarplan voor het komende jaar, besloten welke projecten in het komende jaar gehonoreerd worden.

De gehonoreerde projecten ontvangen hun subsidie vervolgens in het daaropvolgende jaar.

Het bestuur ontvangt geen honorering of vacatiegeld voor de werkzaamheden.

Jaarlijks worden in het jaarverslag de werkzaamheden beschreven en de projecten die gesubsidieerd zijn, vermeld.

De projecten en de bereikte resultaten worden op de website nader beschreven.

Externe contacten: de stichting onderhoudt contacten met instellingen (zoals ziekenhuizen, universiteiten) die actief zijn op het gebied van de doelstellingen van de stichting.

 • ANBI-status

 • intensieve samenwerking met de lokale zorgverleners

 • jaarverslag

DUTCH UROLOGY FOUNDATION

UROLOGIE VOOR IEDEREEN

VEEL DRUPPELS OP EEN GLOEIENDE PLAAT GEVEN TOCH EEN HELE PLAS